Ban1 ผอ.เขต สุรสิทธิ์
หัวเว็บ004
หัวเว็บ003
Ban mk2 รองทูร
Ban mk2 รองวิทย์
ข่าวและกิจกรรมภายในสพป.มหาสารคาม เขต 2
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สพป.มหาสารคาม เขต 2
ข่าวและกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2
อำเภอวาปีปทุมอำเภอนาดูนอำเภอนาเชือกอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยอำเภอยางสีสุราช

Intergrity & Transparency Assessment : ITA Online 2023

   o1. โครงสร้างองค์กร

   o2. ข้อมูลผู้บริหาร

   o3. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

   o4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (2566-2570)

   o5. ข้อมูลการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่

  o10. แผนดำเนินงานประจำปี

  o11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

  o12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  o15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  o16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  o18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  o19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

  o20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  o21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  o22. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564
    รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2564
    รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564
    รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2565
    รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565
    รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565
    รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2565
    รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2565
    รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2565

  o24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุประจำปี

24 พฤษภาคม 2023 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566
21 เมษายน 2023 ประกาศผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีการย้ายปกติ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
17 มีนาคม 2023 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2
7 กุมภาพันธ์ 2023 ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) (ศึกษานิเทศก์)
1 กุมภาพันธ์ 2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง สพป.มหาสารคาม เขต 2
16 มกราคม 2023 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายปกติ)ประจำปี 2566
13 มกราคม 2023 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเปลี่ยน ย้าย โอน 38 ค.(2) (ดาวโหลดห์เอกสาร ตาม QR-Code นี้)
13 มกราคม 2023 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเปลี่ยน ย้าย โอน 38 ค.(2) (ดาวโหลดห์เอกสาร ตาม QR-Code นี้)
26 ธันวาคม 2022 ปริมาณงานสถานศึกษาประกอบการวางแผนอัตรากำลังครูของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สพป.มหาสารคาม เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565
26 ธันวาคม 2022 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สพป.มหาสารคาม เขต 2
ดูข่าวสารทั้งหมด
15 มีนาคม 2023 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
15 มีนาคม 2023 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566
16 มกราคม 2023 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565
16 มกราคม 2023 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
14 พฤศจิกายน 2022 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565
14 พฤศจิกายน 2022 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
22 มิถุนายน 2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2565
22 มิถุนายน 2022 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อคุรุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ระกับก่อนประถม ประถม และมัธยม ปีงบประมาณ 2565
15 กุมภาพันธ์ 2022 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปีพ.ศ.2564 (ข้าราชการบำนาญ)
15 กุมภาพันธ์ 2022 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปีพ.ศ.2564 (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
โปรแกรมสารสนเทศภายใน

ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
417 หมู่ 1 ถ.สมารักษ์  ต.หนองแสง อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม  44120
 โทรศัพท์ 043-799340 / 043-799341
 https://www.mkarea2.go.th
 Emil สำนักงาน central@mkarea2.go.th

 หมายเลขภายใน

เลขา ผอ.สพป.มค2: ต่อ 2
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ : ต่อ 7
กลุ่มพัฒนาครูฯ:  ต่อ 14
กลุ่มนิเทศติดตามฯ  :  ต่อ 10
กลุ่มตรวจสอบภายใน :  ต่อ 12
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ : ต่อ 15

กลุ่มอำนวยการ :  ต่อ 6
กลุ่มบริหารงานบุคคล : ต่อ 8
กลุ่มนโยบายและแผน :  ต่อ 9
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : ต่อ 11
กลุ่มกฎหมายและคดี :  ต่อ 13

WordPress Video Lightbox Plugin