หัวเว็บr10
02-MOE_mk
01-MOE_mk
banmkm2-67-3
banmk2canva1
ข่าวและกิจกรรมภายในสพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านสนาม เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ | วาปีปทุม

โรงเรียนบ้านสนาม เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สพป.มหาสารคาม เขต 2
ข่าวและกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2
อำเภอวาปีปทุมอำเภอนาดูนอำเภอนาเชือกอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยอำเภอยางสีสุราช

Integrity & Transparency Assessment : ITA Online 2024

   โครงสร้าง

   ข้อมูลผู้บริหาร

   อำนาจหน้าที่

   ข้อมูลการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับบที่ 2) พ.ศ.2545
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับบที่ 3) พ.ศ.2553
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับบที่ 4) พ.ศ.2562
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับบที่ 2)พ.ศ.2551
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับบที่ 3)พ.ศ.2553
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับบที่ 4)พ.ศ.2562
  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545
  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
   รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ

   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

   แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

12 กรกฎาคม 2024 ระเบียบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่2 ประจำปี 2567 (กรณีต่างเขต)
28 มิถุนายน 2024 New ประกาศ ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบ2)
28 มิถุนายน 2024 New ความต้องการครูตามสาขาวิชาเอกของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
28 มิถุนายน 2024 New ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน พ.ศ.2567
12 พฤษภาคม 2024 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการสถานศึกษา” และ “ผู้อำนวยการสถานศึกษา” สพป.มค 2
7 พฤษภาคม 2024 NEW ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567
30 เมษายน 2024 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567
23 เมษายน 2024 NEW ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567
18 เมษายน 2024 NEW ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567
17 เมษายน 2024 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2567
15 มีนาคม 2023 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
15 มีนาคม 2023 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566
16 มกราคม 2023 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565
16 มกราคม 2023 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
14 พฤศจิกายน 2022 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565
14 พฤศจิกายน 2022 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
22 มิถุนายน 2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2565
22 มิถุนายน 2022 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อคุรุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ระกับก่อนประถม ประถม และมัธยม ปีงบประมาณ 2565
15 กุมภาพันธ์ 2022 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปีพ.ศ.2564 (ข้าราชการบำนาญ)
15 กุมภาพันธ์ 2022 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปีพ.ศ.2564 (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
15 พฤษภาคม 2024 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ไตรมาสที่ 2
15 พฤษภาคม 2024 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ไตรมาสที่ 1
6 กุมภาพันธ์ 2024 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1
15 มีนาคม 2023 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2023 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
27 ตุลาคม 2022 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4
27 ตุลาคม 2022 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3
22 มิถุนายน 2022 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1
22 มิถุนายน 2022 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 

โปรแกรมสารสนเทศภายใน

ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
417 หมู่ 1 ถ.สมารักษ์  ต.หนองแสง อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม  44120
 โทรศัพท์ 043-799340 / 043-799341
 https://www.mkarea2.go.th
 Emil สำนักงาน central@mkarea2.go.th

 หมายเลขภายใน

เลขา ผอ.สพป.มค2: ต่อ 2
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ : ต่อ 7
กลุ่มพัฒนาครูฯ:  ต่อ 14
กลุ่มนิเทศติดตามฯ  :  ต่อ 10
กลุ่มตรวจสอบภายใน :  ต่อ 12
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ : ต่อ 15

กลุ่มอำนวยการ :  ต่อ 6
กลุ่มบริหารงานบุคคล : ต่อ 8
กลุ่มนโยบายและแผน :  ต่อ 9
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : ต่อ 11
กลุ่มกฎหมายและคดี :  ต่อ 13