Ban1 ผอ.เขต สุรสิทธิ์
Ban1 ผอ.เขต สุรสิทธิ์
หัวเว็บ004
หัวเว็บ003
Ban mk2 รองทูร
Ban mk2 รองวิทย์
ข่าวและกิจกรรมภายในสพป.มหาสารคาม เขต 2
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สพป.มหาสารคาม เขต 2
ข่าวและกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2
อำเภอวาปีปทุมอำเภอนาดูนอำเภอนาเชือกอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยอำเภอยางสีสุราช

Integrity & Transparency Assessment : ITA Online 2023

   o1. โครงสร้าง

   o2. ข้อมูลผู้บริหาร

   o3. อำนาจหน้าที่

   o4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

  o5. ข้อมูลการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับบที่ 2) พ.ศ.2545
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับบที่ 3) พ.ศ.2553
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับบที่ 4) พ.ศ.2562
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับบที่ 2)พ.ศ.2551
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับบที่ 3)พ.ศ.2553
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับบที่ 4)พ.ศ.2562
  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545
  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
   รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ

  o11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

  o12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

  o13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  o16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  o17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  o19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  o20. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565
   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565
   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565
   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566
   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566
    รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566
    รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2566
    รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2566
    รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2566

  o22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุประจำปี

13 กันยายน 2023 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
12 กันยายน 2023 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
24 สิงหาคม 2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566
23 สิงหาคม 2023 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2566
18 สิงหาคม 2023 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2
16 สิงหาคม 2023 (แก้ไข) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566
8 สิงหาคม 2023 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566
4 สิงหาคม 2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2566
4 สิงหาคม 2023 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2566
27 กรกฎาคม 2023 การตรวจสอบคะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566
ดูข่าวสารทั้งหมด
15 มีนาคม 2023 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
15 มีนาคม 2023 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566
16 มกราคม 2023 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565
16 มกราคม 2023 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
14 พฤศจิกายน 2022 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565
14 พฤศจิกายน 2022 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
22 มิถุนายน 2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2565
22 มิถุนายน 2022 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อคุรุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ระกับก่อนประถม ประถม และมัธยม ปีงบประมาณ 2565
15 กุมภาพันธ์ 2022 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปีพ.ศ.2564 (ข้าราชการบำนาญ)
15 กุมภาพันธ์ 2022 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปีพ.ศ.2564 (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)

29 มี.ค.66 แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 (คลิกเลยคะ)

29 มี.ค.66 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) (คลิกเลยคะ)

22 ธ.ค.65 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (คลิกเลยคะ)

โปรแกรมสารสนเทศภายใน

ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
417 หมู่ 1 ถ.สมารักษ์  ต.หนองแสง อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม  44120
 โทรศัพท์ 043-799340 / 043-799341
 https://www.mkarea2.go.th
 Emil สำนักงาน central@mkarea2.go.th

 หมายเลขภายใน

เลขา ผอ.สพป.มค2: ต่อ 2
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ : ต่อ 7
กลุ่มพัฒนาครูฯ:  ต่อ 14
กลุ่มนิเทศติดตามฯ  :  ต่อ 10
กลุ่มตรวจสอบภายใน :  ต่อ 12
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ : ต่อ 15

กลุ่มอำนวยการ :  ต่อ 6
กลุ่มบริหารงานบุคคล : ต่อ 8
กลุ่มนโยบายและแผน :  ต่อ 9
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : ต่อ 11
กลุ่มกฎหมายและคดี :  ต่อ 13