การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา

โปรดแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาการศึกษาของ สพป.มหาสารคาม เขต 2

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ได้อย่างไร ?