โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรึกษาหารือ วางแผนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีนายสุเมร ปัตตานี ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม