ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายจักรกฤษณ์ อนุฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 เกิดความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน