คณะครูสายชั้นปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย

เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2567 คณะครูสายชั้นปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย ระยะที่ 2 ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ได้แก่อำเภอวาปีปทุม และอำเภอนาเชือก จัดอบรมในวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 และรุ่นที่ 2 ได้แก่อำเภอนาดูน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยและอำเภอยางสีสุราช จัดอบรมในวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 หอประชุมปิยธมฺโม รัฐประชาสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2