โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลการคัดเลือกผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลการคัดเลือกผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

👉ประเภทผู้สร้างสื่อเทคโนโลยี
นายณัฏฐกิตติ์ จันปัสสา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับดีมาก

👉ประเภทผู้ใช้สื่อเทคโนโลยี
นางสาวนภัสกร อุ่นพิกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับดีมาก