โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16 โรงเรียนวาปีปทุม

 

โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16 โรงเรียนวาปีปทุม ดังนี้

ประเภทในเขตพื้นที่การศึกษา
1.เด็กหญิงอัญชญา กระทุ่มขันธ์ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2)
2.เด็กหญิงภัทรธิดา พรั่งพร้อมกุล (รางวัลชมเชย)
ครูผู้ฝึกสอน นางชุลีจิต ชมมาก