โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดีเด่น ในการประกวดหนังสือเล่มเล็ก โครงการพัฒนางานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2566 ได้แก่

โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดีเด่น ในการประกวดหนังสือเล่มเล็ก โครงการพัฒนางานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2566 ได้แก่

1.เด็กหญิงอัญชญา กระทุ่มขันธ์
2.เด็กหญิงสุภิญญา ปาปะเขา
ครูผู้ฝึกสอน นางสุวรรณา เทพนนท์กลาง