“โรงเรียนบ้านมะโบ่ทบทวนการปฏิบัติงาน(AAR) ประจำปีการศึกษา 2565 “

        โรงเรียนบ้านมะโบ่ นำโดยนายไฉน นามมุงคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะโบ่ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน (AAR) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และจัดทำ ปพ.5