โรงเรียนบ้านหนองแก ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

                วันนี้ (25 พฤษภาคม 2565) โรงเรียนบ้านหนองแก ท่านผอ.ไฉน นามมุงคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก โรงเรียนดีของชุมชน..ได้รับเกียรติจากโรงเรียนบ้านดงเย็น กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 ขอศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PA  การทำวิจัยในชั้นเรียน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) และกิจกรรมพัฒนานักเรียนร่วมกัน นำโดยท่านผอ.ยุทธพงษ์ ทิพย์สิงห์ (เลขาฯกลุ่ม 7)
                 โรงเรียนบ้านหนองแก ขอขอบคุณท่านผอ.ยุทธพงษ์ ทิพย์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเย็น และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา มา ณ โอกาสนี้