ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อจัดเตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจัดสอบร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1 สพป.มหาสารคามเขต 2

ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนเมืองวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 โดยนายสุชาติ  พุทธลา ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบ มอบหมายให้ ดร.วิทยา นนท์นภา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 เป็นผู้ดูแลควบคุมการจัดสอบในวันเสาร์ที่ผ่านมา ภายใต้มาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2