คณะกรรมการออกติดตามนักเรียนตกหล่น นักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน และนักเรียนออกกลางคัน ตามนโยบาย ศธ.ร่วมใจพาน้องกลับมาเรียน (กรณีจำเป็นและเร่งด่วน)

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 คณะกรรมการออกติดตามนักเรียนตกหล่น นักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน และนักเรียนออกกลางคัน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามนักเรียนตกหล่น นักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน และนักเรียนออกกลางคัน ตามนโยบาย ศธ.ร่วมใจพาน้องกลับมาเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการค้นหาและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อติดตามผู้เรียนนำกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จึงได้ดำเนินงานส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”  ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยบูรณาการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในการจัดการศึกษาและภาคีเครือข่าย เช่น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน เป็นต้น