แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1แผนเขตสุจริต

แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต(ล่าสุด)

แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตของหน่วยงาน

ita29ok

บันทึกเสนอ