เอกสารสำหรับการจัดทำโครงการ ปี 2564

 • แบบฟอร์มเขียนโครงการ
 • ประกาศ นโยบายจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2
 • ประกาศกิจจานุเบกษาแผนแม่บท
 • แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
 • แผนปฏิบัติราชการ-สพฐ.-ระยะ-3-ปี-2563-2565-1
 • แผนแม่บท 11-ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 • แผนแม่บท 12-การพัฒนาการเรียนรู้
 • ยุทธศาสตร์ชาติ(ย่อ)61-80
 • ยุทธศาสตร์ชาติ-ฉบับข้าราชการ
 • เล่มสรุปสาระสำคัญของปฏิรูปประเทศ
 • สรุปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ

ดาวน์โหลดทั้งหมด