การดำเนินงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง

1คำสั่งที่ 16.2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ 1

2ครั้งที่ 1.2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ 2

3ครั้งที่ 2.2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ 3

4ครั้งที่ 3.2563 บีดอัด