รายงานงบทดลอง สพป.มหาสารคามเขต 2

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561

งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561

งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562

งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562

งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562

งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562

งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562

งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562

งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562

งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562

งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563

งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563

งบทดลองประจำเดือนเมษายน  2563

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม  2563

งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563

งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563

งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563

งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563

งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564

งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564

งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564