วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นางสาววรางคณา ถือมาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมแกนนำ อย. น้อย โดยมีนางสุจิตรา ปานาเต หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนแกนนำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลวาปีปทุมที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้