โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม เข้าร่วมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2567 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 สพป.มหาสารคาม เขต 2

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม เข้าร่วมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2567 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 สพป.มหาสารคาม เขต 2 ณ ห้องประชุมหนองแสง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม โดยมีการแข่งขันทักษะภาษาไทยจำนวน 4 รายการ มีผลการแข่งขันที่น่าสนใจ ดังนี้
1) รองชนะเลิศอันดับ 1 การเขียนเรียงความ ป.4-6 ได้แก่ เด็กหญิงกานธิดา ยิ่งยง ครูผู้ฝึกสอน นางสาวกมลรัตน์ ภวภูตานนท์
2) รองชนะเลิศอันดับ 2 การคัดลายมือ ป.1-3 ได้แก่ เด็กหญิงณัฏฐณิชา ดวงแก้วงาม ครูผู้ฝึกสอน นางสาวจารุวรรณ พอค้ำ
3) รองชนะเลิศอันดับ 2 การคัดลายมือ ป.4-6 ได้แก่ เด็กหญิงสุมนทิพย์ หม่องคำมี ครูผู้ฝึกสอน นายภีมรภัทร์ เปจิตตัง
4) รองชนะเลิศอันดับ 2 การแต่งคำประพันธ์ ป.4-6 ได้แก่ เด็กหญิงกฤตพร พรมโกน ครูผู้ฝึกสอน นางมินตรา สุธรรมมา