โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ให้การต้อนรับหน่วยตรวจสอบภายใน จาก สพป.มหาสารคาม เขต 2 ในการออกตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน

นางสาววรางคณา ถือมาลา นางดวงใจ ปะวะเท รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ให้การต้อนรับหน่วยตรวจสอบภายใน จาก สพป.มหาสารคาม เขต 2 ในการออกตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน