โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากนายจักรกฤษณ์ อนุฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม เป็นประธานในพิธี โดยนางสาววรางคณา ถือมาลา รองผู้อำนวยการฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะวิทยากรที่ให้ความรู้ในครั้งนี้