ประเมินสัมฤทธิ์ผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบ 6 เดือนแรก

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567

นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายไพโรจน์ ดงเรืองศรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา (กรรมการ) , นายจักรกฤษณ์ อนุฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม (กรรมการและเลขานุการ) , นางรวิภา กตารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล(ผู้ช่วยเลขานุการ) และนายรัตนชัย ทับมะโรง นัก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (ผู้ช่วยเลขานุการ) ลงพื้นที่ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะ 1 ปี รอบ 6 เดือนแรก พร้อมทั้งได้ปลูกต้นทองอุไร ณ โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Facebook สพป.มหาสารคาม เขต 2