สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.196.201.241
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  สมาชิก: 1

  บุคคลทั่วไป: 13
54.196.xxx.xxx
217.182.xxx.xx
216.244.xx.xxx
51.255.xx.xx
136.243.xx.xxx

  ทั้งหมด: 14
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

?block
เว็บโรงเรียน
ยังไม่มีข้อมูล
Link หน่วยงานโรงเรียนดีประจำตำบล

BEST " มุ่งสู่การบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ "
 เป้าประสงค์หลัก  1.นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ

  2.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค

  3.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

  4.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

  5.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เน้นการทำงานตามแนวทางศาสตร์พระราชา และทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  กระจายอํานาจและ ความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 

  6.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และมีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่

  7.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2และสถานศึกษา มีสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 


สงวนลิขสิทธิ์โดย © สพป.มหาสารคาม เขต 2 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-11-05 (1886 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]