Ban2 mk2 ป้ายผอ.เขต-Recovered
Ban mk2 รองทูร
Ban mk2 รองเอก
Ban mk2 รองวิทย์
ข่าวและกิจกรรมภายในสพป.มหาสารคาม เขต 2
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สพป.มหาสารคาม เขต 2

ข่าวและกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2
อำเภอวาปีปทุมอำเภอนาดูนอำเภอนาเชือกอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยอำเภอยางสีสุราช

Intergrity & Transparency Assessment : ITA

   o1. โครงสร้างองค์กร

   o2. ข้อมูลผู้บริหาร

   o3. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

   o4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (2563-2565)

   o5. ข้อมูลการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่

  o10. แผนดำเนินงานประจำปี

  o11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

  o12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  o15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  o16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  o18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  o19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

  o20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  o21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  o22. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564
    รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2564
    รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564
    รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2565
    รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565
    รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565
    รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2565
    รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2565
    รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2565

  o24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุประจำปี

19 เมษายน 2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
10 เมษายน 2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข การคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
8 เมษายน 2022 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
4 เมษายน 2022 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
28 มีนาคม 2022 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
22 มีนาคม 2022 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
8 มีนาคม 2022 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
7 มีนาคม 2022 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ปี พ.ศ.2564
15 กุมภาพันธ์ 2022 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปีพ.ศ.2564 (ข้าราชการบำนาญ)
15 กุมภาพันธ์ 2022 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ดูข่าวสารทั้งหมด
22 มิถุนายน 2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2565
22 มิถุนายน 2022 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อคุรุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ระกับก่อนประถม ประถม และมัธยม ปีงบประมาณ 2565
15 กุมภาพันธ์ 2022 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปีพ.ศ.2564 (ข้าราชการบำนาญ)
15 กุมภาพันธ์ 2022 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปีพ.ศ.2564 (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
15 กุมภาพันธ์ 2022 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปีพ.ศ.2564 (ลูกจ้างประจำ)
13 กรกฎาคม 2020 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์)
9 กรกฎาคม 2020 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 กรกฎาคม 2020 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 กันยายน 2019 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
17 กันยายน 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
โปรแกรมสารสนเทศภายใน

ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
417 หมู่ 1 ถ.สมารักษ์  ต.หนองแสง อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม  44120
 โทรศัพท์ 043-799340 / 043-799341
 https://www.mkarea2.go.th
 Emil สำนักงาน central@mkarea2.go.th

 หมายเลขภายใน

เลขา ผอ.สพป.มค2: ต่อ 2
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ : ต่อ 7
กลุ่มพัฒนาครูฯ:  ต่อ 14
กลุ่มนิเทศติดตามฯ  :  ต่อ 10
กลุ่มตรวจสอบภายใน :  ต่อ 12
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ : ต่อ 15

กลุ่มอำนวยการ :  ต่อ 6
กลุ่มบริหารงานบุคคล : ต่อ 8
กลุ่มนโยบายและแผน :  ต่อ 9
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : ต่อ 11
กลุ่มกฎหมายและคดี :  ต่อ 13


WordPress Video Lightbox Plugin