วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ ( Vision )

  “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน บนพื้นฐานความเป็นไทย”

 
พันธกิจ  ( Mission )

    1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

    2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

    3. พัฒนาระบบบริหารตามแนวทางของศาสตร์พระราชา โดยเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา

 
 

ค่านิยมร่วม ของ สพป.มค.2  Shared Values 

                            BEST 
 
                              ”  มุ่งสู่การบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ ” 

ความหมายของค่านิยม

  ค่านิยมร่วมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

“มุ่งสู่การบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ  Best”

 การบริหารจัดการศึกษาโดยหลักการมีส่วนร่วม
 การมุ่งทำงานอย่างมีระบบ
 การให้บริการเป็นเลิศ
 ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ /เทคโนโลยี
       B   =    Board
       E   =    Efficiency
       S   =    Service
       T   =    Teamwork

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 กำหนดค่านิยมร่วม ที่มุ่งเน้น พัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งสู่การบริหารและการบริการที่เป็นเลิศ (Best) ซึ่งบุคลากรในองค์กรควรมีลักษณะและพฤติกรรม  การปฏิบัติงานประกอบด้วย

     1. ฺB – Board หมายถึง การบริหารจัดการศึกษา โดยหลักการมีส่วนร่วมจาก “องค์คณะบุคคล” สร้างเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกัน แบ่งปันทรัพยากร ความรู้ ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 

     2. E – Efficiency หมายถึง การมุ่งมั่นทำงานอย่างมีระบบให้สำเร็จเกิดผลคุ้มค่า “สัมฤทธิ์ผล” ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

     3. S – Service หมายถึง การให้บริการที่เป็นเลิศ เกิดความประทับใจ

     4. T – Teamwork หมายถึง การธำรงรักษากลุ่มบุคคลให้ “ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ” มุ่งมันที่จะทำานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์
 
         จากวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จึงกำหนดยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 6ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี  

         ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

         ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน 

         ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

         ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา

         ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

         ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา

 
เป้าประสงค์หลัก
  1.นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ

  2.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค

  3.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

  4.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

  5.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เน้นการทำงานตามแนวทางศาสตร์พระราชา และทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  กระจายอํานาจและ ความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา  

  6.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และมีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่

  7.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2และสถานศึกษา มีสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ