ศูนย์อบรม สพป.มหาสารคาม เขต 2 จัดการอบมหลักสูตร Coding for Teacher (C4T) ม.ต้น ภายใต้การรับรองของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)