ประกาศ ผลการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบที่มีการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง เป็นระบบและต่อเนื่องสามารถเป็นแบบอย่างได้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒
เรื่อง คัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบที่มีการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง เป็นระบบและต่อเนื่องสามารถเป็นแบบอย่างได้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ นั้น บัดนี้ การดำเนินการแข่งขันดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการแข่งขันดังนี้

download file

ประกาศผลการแข่งขัน(1)
WordPress Video Lightbox Plugin