สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ดำเนินกิจกรรม การขับเคลื่อนโครงการการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ