นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน รอง.ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 อ.วาปีปทุม

นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 พร้อมด้วย นายมีชัย พลภูงา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายณวัฒน์ จันทะเขต และนายวุฒินันทร์ พรนิคม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 อำเภอวาปีปทุม ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา และแนะแนวทางการดำเนินงานเพื่อสนองนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแคน โดยนายอดุลย์ศักดิ์ พักตรหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงใหญ่ ประธานกลุ่มเครือข่ายฯที่ 2 ผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการ ในกลุ่มเครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว

WordPress Video Lightbox Plugin