การประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วยและศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จัดการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ โดยผ่านโปรแกรม Zoom ในการนี้ในที่ประชุม ได้มีการมอบรางวัล ดังนี้ 1. การแข่งขันการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียน ตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2. การประกวดการคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ Best Practice ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ประจำปี 2564  3. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน  ให้กับข้าราชการครู ผู้บริหารการศึกษาและนักเรียน โดยมีนายสุชาติพุทธลาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 เป็นประธานในที่ประชุมและมอบรางวัล

WordPress Video Lightbox Plugin