อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา

oit3

การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

ประการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่2 พ.ศ. 2561

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งกลุ่มกฎหมายและคดีภาย