โรงเรียนบ้านหนองแก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563

โรงเรียนบ้านหนองแก จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563”
          วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 นายไฉน นามมุงคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อต่อยอดแนวคิด“ใช้สายใยเป็นหลัก เอาความรักเป็นจุดเปลี่ยน เพื่อนำพานักเรียน อ่านออกเขียนได้ มีทักษะชีวิต”
โดยได้รับความอนุเคราะห์ของรางวัลสนับสนุนมากมายจากภาคส่วนราชการ เอกชน ธนาคาร บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า และชมรมรถเก่า ทั้งนี้มีผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ผู้อำนวยการได้กล่าวว่า “โรงเรียนเป็นหน่วยงานทางสังคมที่มีความสำคัญและความหมายอย่างสูงยิ่งสำหรับสังคม เป็นที่ยึดโยงค้ำจุน เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิต และเป็นหลักของการพัฒนาให้ “เด็กกลายเป็นผู้ใหญ่” ที่รู้ชอบรู้ธรรม รู้ชีวิตและโลก เป็นทั้งกระบวนการเรียนรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดการปฏิบัติ ที่ทำให้เกิดความรู้สติปัญญาที่ชอบธรรม ทั้งยังเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย.

WordPress Video Lightbox Plugin