สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 จัดกิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อมอบ ใบประกาศ เกียรติคุณ แก่ผู้เกษียณอายุราชการ