ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 ดำเนินการจัดการประชุมชี้แจง คณะกรรมการ ระดับสนามสอบในการ เตรียมความพร้อม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ o-net ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 25-26 มกราคม 2563 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2563 โดยมีคณะกรรมการระดับสนามสอบจากอำเภอ พยัคฆภูมิพิสัยและอำเภอนาเชือก รุ่นที่ 2 ในวันที่ 26 มกราคม 2563 ซึ่งมี คณะกรรมการระดับสนามสอบจากอำเภอวาปีปทุมอำเภอนาดูน และอำเภอยางสีสุราช ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้พบปะ กับผู้เข้าประชุมก่อนการเริ่ม การประชุมชี้แจงดังกล่าว

WordPress Video Lightbox Plugin