ประกาศผลการแข่งขันการปฏิบัติที่เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (Best Practice and Innovation Challenge of Science) ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่

ประกาศผลการแข่งขันการปฏิบัติที่เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (Best Practice and Innovation Challenge of Science) ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่