ประกาศผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

 

ประกาศผล ITA รวม