กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 ดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันที่ 9 มกราคม 2563 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณโรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช มีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ 16 เข้าร่วม ในครั้งนี้ โดยเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ o-net ประจำปีการศึกษา 2562

WordPress Video Lightbox Plugin