โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา. เพื่อรองรับการประเมิน. ITA สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด. ณ หอประชุม วันที่ 26 -27 สิงหาคม 2562


 

WordPress Video Lightbox Plugin