โครงการนิเทศแบบบูรณาการ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ดำเนินการตรวจเยี่ยมและให้การแนะนำในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอน โดยแบ่งการดำเนินงานตามกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 1 -  16  ใน 5 อำเภอ (ประจำวันพุธที่ 19 มิ.ย.62)

WordPress Video Lightbox Plugin