รายงานการอบรมหลักสูตร Science Education for Science and Mathematically ……

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดาเนินงาน โครงการอบรมและสัมมนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ณ University of Helsinki ประเทศฟินแลนด์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหาร สพฐ. นักวิชาการศึกษา และข้าราชการครูจากโรงเรียนแม่ข่ายทั้ง 9 เครือข่าย และครูโรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษา รวมทั้งสิ้น 19 คน ระหว่างวันที่ 13-20 มีนาคม 2562
จากการอบรมและสัมมนาครั้งนี้ แบ่งออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ จานวน ๑๐ หัวข้อ ดังต่อไปนี้
1. Teacher training in Finland / ITE at Helsinki University Teacher Training School
2. Integration -Step by step – guide to successful pedagogical products
3. The role of practical activities in Science Education
4. ICT in Education
5. An overview of phenomenon based learning
6. Teaching and learning methods of phenomenon based learning
7. Implementation of phenomenon based learning
8. The evaluation of phenomenon based learning
9. School visit : Auroran Koulu in Espoo
10. School visit : Etelä Tapiola Lukio in Espoo

รายละเอียดดังไฟล์แนบที่ลิงค์นี้  Finland สวก