นายจำนงค์ สุดาเดช ประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในรอบ 1 ปี ครั้งที่ 1

วันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน 2562  นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยนางสุมาลย์ สุรมณี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษาและนายโกสิน กัณหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ  ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ชุดที่ 2  รอบที่1 ครั้งที่ 1  ณ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย โรงเรียนบ้านเมืองเตา โรงเรียนบ้านดงเย็น  โรงเรียนบ้านเก่าน้อยป่าชาติโนนเพ็ก โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา และโรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่

WordPress Video Lightbox Plugin