กิจกรรมสัปดาห์การเยี่ยมบ้าน

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า ตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 จัดกิจกรรมสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน เดือนมิถุนายน เพื่อเป็นการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และการคัดกรองเด็กยากจน

การเยี่ยมบ้านเป็นวิธีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 ขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน ที่ประกอบด้วย การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counseior) จัดกิจกกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต และ จัดกิจกรรมและให้บริการแนะแนวอย่างมีคุณภาพ จะเป็นการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข็มแข็ง สามารถใช้เป็นกลไกในการเฝ้าระวัง พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง และให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งมีศักยภาพที่แตกต่างกัน ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม อันจะส่งผลให้นักเรียนประสบผลสำเร็จทางการเรียน และมีทักษะชีวิตในการเผชิญสถานการณ์ปัญหาทางสังคมได้อย่างเข้มแข็ง

WordPress Video Lightbox Plugin