การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ผ่านระบบทางไกล วันที่ 15-17 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยมีคณะครูในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเกียรติ จากนายพิชัย ชุบสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองวาปีปทุม นายจักรกฤษณ์ อนุฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม นายปิยวัฒน์ บุญบรรจง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย นายวีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ์  ร่วมให้กำลังใจผู้เข้าอบรม

WordPress Video Lightbox Plugin