การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 4 การจัดประสบการณืการเรียนรู้บุณราการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย วันที่ 16 มิถุนายน 62

วันที่ 2 ของการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ผ่านระบบทางไกล วันที่ 15-17 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยยังมีคณะครูปฐมวัยในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและได้รับความร่วมอย่างดียิ่ง เช่นเดิม

 

 

WordPress Video Lightbox Plugin