ฝ่ายบริหาร

นายจำนงค์  สุดาเดช
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

 

นายไพฑูรย์   อนุสัตย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
โทรศัพท์   093-0831189
E-mail -

นายมีชัย   พลภูงา
ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิทศติดตาม
โทรศัพท์  089-8634486
E-mail  meechai.p@hotmail.com

นายรวิภา   กตารัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ 091-0568565
E-mail tomkt2507@gmail.com

นางนันทเนตร  ปะวะเส
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทรศัพท์  081-2616084
E-mail   -

สิบเอก พงศ์พัฒน์  ปักกาโล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
โทรศัพท์  091-0579700
E-mail pongphat@mkarea2.go.th

น.ส.ประภาพรรณ   จันโอทาน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์  080-4129415
E-mail  prapapun03@gmail.com

ชื่อ - สกุล  น.ส.สวรินทร์   หอมดวง
ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์  093-6704278
E-mail  nang2513@gmail.com

นายพชร พรหมจันทร์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์  061-3632555
E-mail : pp4603008@hotmail.com

นางสาวอมรรัตน์ คงประทีป
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์  091-0579700
E-mail pongphat@mkarea2.go.th

นางสาวละมุน  อนุสัตย์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์  062-9511522
E-mail  moonbanja@gmail.com

นายสมบัติ  คุณแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
โทรศัพท์  088-5392324
E-mail : ekk501@outlook.co.th