กลุ่มอำนวยการ

นางสาวอมรรัตน์  คงประทีป
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์  098-3197362
E-mail  amornratk11@hotmail.com

นางภาวนา   จันทวิมล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ 091-8672005
E-mail jantawimol@gmail.com

นายบุญโชค  ดอนไสว
เจ้าพนักงานธุรการ ฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 085-7470520
E-mail : jatuchok_bbk@hotmail.com

นายสุรจิต   ปัตตานี
ตำแหน่ง หน.หมวดยานยนต์
โทรศัพท์  087-9376992
E-mail : -

นายสมศักดิ์   ประริเตสัง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
โทรศัพท์ 085-6092968
E-mail : -

นางณิฐากร พยุหะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 088-5615238
E-mail : nitha_0007@hotmail.com

นางนันทณัฏฐ์   เทวะรัตน์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 081-3207955
E-mail  : jinrapat@gmail.com

นางอุบล ปะนัดตะเถ
แม่บ้าน
โทรศัพท์  -
E-mail : -

นายวิโรจน์   ปะนะภูเต
ช่างปูน
โทรศัพท์ 089-5762905
E-mail : -

นายวุฒินันท์  แก้วสำโรง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 093-4288837
E-mail  : 11wut8@gmail.com

นายประหยัด  สุทธิธรรม
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 084-6051415
E-mail  

นางสาววรัญญา   กาฬภักดี
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ : 062-1299099
E-mail : -

นางสาวประวิตรา   ขันชะพัฒน์
ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ 098-4428994
E-mail :  spprawittra@gmail.com