กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

น.ส.ประภาพรรณ   จันโอทาน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : 080-4129415
E-mail : prapapun03@gmail.com

 

นางสาวอัญณิช์ภา  บุตรศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์  089-5699599
E-mail  sawatdee17@gmail.com

นางชไมพร   ทิพย์สิงห์
ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ
โทรศัพท์  0910568636
E-mail  ballyjunk@hotmail.com

นายอัศวิน   ปะเสระกัง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทรศัพท์  090-9574789
E-mail  abc5652@hotmail.com

นางพิมพ์ลักษณ์   หม่องคำมี
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์  083-41756698
E-mail  teerawan-toy@hotmail.com

นางปฏิญญา   คัดทะจันทร์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทรศัพท์  090-8407302
E-mail  oum_oon@hotmail.com


นางผ่องพรรณ   ปักกาโล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทรศัพท์ 095-1688504
E-mail  pongpan_d@hotmail.com

นางวรัญชญา  ทอนเทพ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทรศัพท์  090-2866655
E-mail