กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางรวิภา   กตารัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ 091-0568565
E-mail tomkt2507@gmail.com

นางพิภามนต์ เผ่าพงษ์อัครเดช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์  089-8439289
E-mail  k_wang_23@hotmail.com

นายรัตนชัย  ทับมะโรง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์  098-4147399
E-mail   thubma@hotmail.com

นางสาวมยุรี  ทบภักดิ์
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์  092-9813844
E-mail   mayu.r@hotmail.com

นางปราณี   ภัทราบุญญากุล
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 085-4608212
E-mail halkla10@gmail.com

นายสิระพงษ์ ปฏิเวชวัฒนางกูร
นักทรัพยกรบุลคล ชำนาญการ
โทรศัพท์  080-1911339
E-mail

นางสาวอำนวยพร   มะโรงรัตน์
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์  :
E-mail : cherryneedyou@hotmail.com

น.ส.ธิชาภัสร์   วันทายุทธ
ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ 085-7483223
E-mail sasit_orn46@hotmail.com

นางสาวสุรัตน์  เสนาฤทธิ์
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 093-4835229
E-mail : nangtanao101@gmail.com