กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

น.ส.สวรินทร์   หอมดวง
ผู้อำนวยกลุ่มการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์ : 093-6704278
E-mail : nang2513@gmail.com

น.ส.นิดา   พันธไชย
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์  083-3499916
E-mail  wanida101@gmail.com

นางชะญานุช วงษ์หล้า 
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุฏิบัติงาน
โทรศัพท์  086-2373425
E-mail  chayanush@hotmail.com

นางกชพร   อนุนิวัฒน์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์  088-061256
E-mail  godchaporn@gmail.com

น.ส.ปาริชาติ ปะโปตินัง
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์  096-1479803
E-mail

นางบังอร   มะลาศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์  085-7399927
E-mail  bungon2008@hotmail.com

น.ส.ภคนิตย์ อินละคร
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์  080-3698582
E-mail : pakanit_gg@hotmail.com