กลุ่มนโยบายและแผน

น.ส.ละมุล   อนุสัตย์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์  062-9511522
E-mail  moonbanja@gmail.com

นางนันทรัตน์ จันทเขต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 089-9656351
pankeaw_toomsud@hotmail.com


นางสาวสุจิตรตา จำปาจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 061-8821191
Email : kaotangjao1609@gmail.com

น.ส.สายฝน   จุปะมัดตัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์  086-0601913
E-mail  ra-inna@hotmail.com


นายภูตะวัน วรนันทการกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 065-5606239
Email : tawan2543@gmail.com

นางสุกัลยา   ทับมะโรง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์   089-5240790
E-mail

ส.อ.เฉลิมชัย  อนุสัตย์
ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ 083-3550862
E-mail